Mena:
Jazyk:

Ochrana osobných údajov

Prostredníctvom webovej stránky www.crystalshop.sk k spracúvaniu osobných údajov na

základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/21014 Z.z.

(úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014

Z.z.), a preto si dovolíme, spracúvaním osobných údajov dotknuté osoby, informovať o

nasledovných skutočnostiach:

1. Identifikácia prevádzkovateľa informačných systémov (ďalej ako „IS“):

Ing. Pavol Kubica, sídlo: Ul. Vojtecha Tvrdého 776/14, Žilina,010 01, IČO: 51453932, DIČ: 1036319229, Zapísaný v živnostenskom registri, Okresný úrad Žilina, číslo živnostenského registra: 580-62222

2. Názvy informačných systémov prevádzkovateľa, v ktorých spracúva osobné údaje

dotknutých osôb:

IS E-shop

IS Marketing

3. Prehlásenie prevádzkovateľa IS:

Prevádzkovateľ vykonal oznámenie (pôv. registráciu) IS E-shop a IS Marketing na Úrade

pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

4. Účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom internetového obchodu v IS E-

shop a IS Marketing:

Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách za účelom vybavovania 

objednávok, odosielania newsletterov a doručovania objednaného tovaru dotknutým

osobám (aj prostredníctvom pošty alebo prepravných spoločností), ktoré si tento objednali

v internetovom obchode prevádzkovateľa IS.

5. Rozsah spracúvaných osobných údajov o fyzickej osobe (dotknutej osobe):

 meno

 priezvisko

 adresa (doručenia)

 telefonický kontakt

 emailový kontakt

Fakturačné údaje:

o Meno a priezvisko / Obchodný názov*

o Adresa / sídlo*

o IČO*, DIČ*

 Údaje pre doručenie:

o Meno príjemcu (dotknutej osoby)

o Priezvisko príjemcu (dotknutej osoby)

o Adresa doručenia

o Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti

 Kontaktné údaje:

 Údaje objednávkach - pre potreby ich vybavovania a riešenia prípadných

o Meno kontaktnej osoby*

o Telefonický kontakt - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby,

komunikáciu so zákazníkom.

o Emailový kontakt - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový

komunikačný prostriedok, ak zákazník nie je dostupný na uvedenom

telefónnom čísle.

reklamácií.

* údaje právnických osôb

6. Prevádzkovateľ získava vyššie uvedené osobné údaje o dotknutej osobe / dotknutých

osobách výlučne prostredníctvom formulára, ktorý je zobrazený na tejto webovej stránke

internetového obchodu.

7. Poučenie o dobrovoľnosti:

Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS vyššie uvedené osobné údaje

dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa.

8. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám:

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných

údajov, ani žiadnym iným tretím stranám s výnimkou kuriérskych (prepravných)

spoločností, z titulu doručovania objednaného tovaru. Prevádzkovateľ IS za účelom

doručovania objednaného tovaru uzatvoril zmluvný vzťah s kuriérskou resp. prepravnou

spoločnosťou http://www.sps-sro.sk/sk/Vitajte- na-SPS.html, ktorej poskytuje osobné

údaje dotknutých osôb v uvedenom rozsahu (meno, priezvisko, adresa doručenia,

telefonický kontakt).

Na doručenia tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom

na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej

spoločnosti.

9. Úplné znenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:

Dotknutá osoba (spotrebiteľ) svojim zaregistrovaním sa na tejto webovej stránke

internetového obchodu, ako aj odoslaním svojej objednávky prostredníctvom tejto

webovej stránky internetového obchodu (e-shopu) na webovej adrese www.crystalshop.sk

udeľuje, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona

č. 84/2014 Z.z., úplné znenie zákona uvedené v zbierke zákonov č. 136/2014 (ďalej len

,,zákon“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých pre účely

vybavovania objednávok vrátane doručovania objednaného tovaru (prostredníctvom

kuriérskych spoločností) a elektronického zasielanie info a newsletterov,

prevádzkovateľovi IS, ktorým je Ing. Pavol Kubicasídlo: Ul. Vojtecha Tvrdého 776/14,

Žilina,010 01, IČO: 51453932, DIČ: 1036319229, Zapísaný v živnostenskom registri,

Okresný úrad Žilina, číslo živnostenského registra: 580-62222

Súhlas je udeľovaný zákazníkom (spotrebiteľom) dobrovoľne na dobu neurčitú. Súhlas

môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka (spotrebiteľa) písomne odvolaný, a to zaslaním

odvolania zákazníkom (spotrebiteľom) udeleného súhlasu so spracúvaním osobných

údajov na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovú adresu

prevádzkovateľa uvedenú na webovej stránke.

10. Práva dotknutej osoby:

§28 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.:

Práva dotknutej osoby:

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa

vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo

všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v

informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty

bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená

oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne

zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje

na spracú vanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných

údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich

nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom

spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa

skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje,

môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú

predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných

údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe sú- hlasu dotknutej osoby.

obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená

ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú

alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich

likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na

účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných

údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie

odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu

osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g)

vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom

zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v

konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu

nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je

oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá

osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to

okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie

odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa

rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo

významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov

automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo

žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou

od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti

dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní

rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku

zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3.

Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v

ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej

osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie

zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel

požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné

primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva,

že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona;

žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne

najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do

zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a

kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je

prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa

písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať

prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú,

môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej

práva môže uplatniť zákonný zástupca.

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť

blízka osoba.